Krisplan

【免費商業App】Krisplan-APP點子

Krisgruppen samlas omedelbart på rektorns rum vid:•Händelse som handlar om personals eller elevs sjukdom, olycksfall, utvecklat drogmissbruk, försvinnande eller dödsfall•Brand eller annan förstörelse av folkhögskolans lokaler•Våld eller hot om våld riktat mot personal eller elev•Annan traumatisk händelse

【免費商業App】Krisplan-APP點子

【免費商業App】Krisplan-APP點子

【免費商業App】Krisplan-APP點子

免費玩Krisplan APP玩免費

免費玩Krisplan App

Krisplan APP LOGO

Krisplan LOGO-APP點子

Krisplan APP QRCode

Krisplan QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
2.0
App下載
免費
2014-03-102015-06-04