Luyện Trí Nhớ

【免費解謎App】Luyện Trí Nhớ-APP點子

Đúng như tên gọi của nó! Game Luyện trí nhớ là một game giúp người chơi rèn luyện trí nhớ của mình, giúp tăng trí nhớ, khả năng nhớ tốt hơn cho người chơi. Game có ba mức độ chơi là dễ, trung bình và khó. Khi chơi game người chơi sẽ phải nhớ các hình đã lật và nhớ là sao được có hình nào trùng với hình vừa lật. Người chơi có thời gian là 3 phút để dành chơi, nếu số điểm của người chơi cao nhất người chơi sẽ được lưu lại. Nào hay cùng nhau chinh phục game Luyện Trí Nhớ nào!!

【免費解謎App】Luyện Trí Nhớ-APP點子

【免費解謎App】Luyện Trí Nhớ-APP點子

【免費解謎App】Luyện Trí Nhớ-APP點子

免費玩Luyện Trí Nhớ APP玩免費

免費玩Luyện Trí Nhớ App

Luyện Trí Nhớ APP LOGO

Luyện Trí Nhớ LOGO-APP點子

Luyện Trí Nhớ APP QRCode

Luyện Trí Nhớ QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.0
App下載
免費
2013-11-162014-09-16