Luyện phát âm tiếng Anh

【免費教育App】Luyện phát âm tiếng Anh-APP點子

Bạn mất căn bản về phát âm tiếng Anh?

Bạn mới học tiếng Anh nhưng phương pháp nói tiếng Anh còn có vấn đề?

【免費教育App】Luyện phát âm tiếng Anh-APP點子

Đừng lo ngại...

Qua phương pháp nhận diện ký tự, bạn có thể đánh vần tiếng Anh mà không cần thuộc bản phiên âm quốc tế.

【免費教育App】Luyện phát âm tiếng Anh-APP點子

Hệ thống bài tập và ví dụ phong phú sẽ giúp bạn nói chuẩn tiếng Anh trong vòng vài ngày.

* Các tính năng chính:

- Phần mềm luyện phát âm tiếng Anh Tummo Study là giúp bạn luyện phát âm tiếng Anh một cách thật dễ dàng nhất.

【免費教育App】Luyện phát âm tiếng Anh-APP點子

- Luyện phát âm theo phương pháp ghép vần.

- Các bài tập thực hành phát âm

【免費教育App】Luyện phát âm tiếng Anh-APP點子

【免費教育App】Luyện phát âm tiếng Anh-APP點子

【免費教育App】Luyện phát âm tiếng Anh-APP點子

【免費教育App】Luyện phát âm tiếng Anh-APP點子

【免費教育App】Luyện phát âm tiếng Anh-APP點子

【免費教育App】Luyện phát âm tiếng Anh-APP點子

【免費教育App】Luyện phát âm tiếng Anh-APP點子

【免費教育App】Luyện phát âm tiếng Anh-APP點子

【免費教育App】Luyện phát âm tiếng Anh-APP點子

【免費教育App】Luyện phát âm tiếng Anh-APP點子

【免費教育App】Luyện phát âm tiếng Anh-APP點子

【免費教育App】Luyện phát âm tiếng Anh-APP點子

【免費教育App】Luyện phát âm tiếng Anh-APP點子

【免費教育App】Luyện phát âm tiếng Anh-APP點子

免費玩Luyện phát âm tiếng Anh APP玩免費

免費玩Luyện phát âm tiếng Anh App

Luyện phát âm tiếng Anh APP LOGO

Luyện phát âm tiếng Anh LOGO-APP點子

Luyện phát âm tiếng Anh APP QRCode

Luyện phát âm tiếng Anh QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-20