Luyen Tu Vung Tieng Anh (Game)

【免費解謎App】Luyen Tu Vung Tieng Anh (Game)-APP點子

Game Luyện Từ Mới giúp các bạn có thể học từ mới một cách cực kỳ hiệu quả.

【免費解謎App】Luyen Tu Vung Tieng Anh (Game)-APP點子

Các chức năng chính như sau:

【免費解謎App】Luyen Tu Vung Tieng Anh (Game)-APP點子

- Luyện từ với các danh mục.

【免費解謎App】Luyen Tu Vung Tieng Anh (Game)-APP點子

- Luyện từ mới mà các bạn đã lưu trong Từ Điển.

【免費解謎App】Luyen Tu Vung Tieng Anh (Game)-APP點子

- Thi Online. Bạn phải nộp tiền để thi online. Hàng ngày chúng tôi sẽ mở cuộc thi. Các bạn tham gia thi, có 3 giải, nhất, nhì, ba. Bắt đầu mở thi từ 0h và kết thúc lúc 12h. Tiền bạn nhận được có thể sử dụng để mua thẻ cào điện thoại. Hoặc rút tiền (Các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để rút tiền).

Các bạn có thể tải dữ liệu tại : http://phanmem.chophanmem.com.vn/word.db , sau đó copy vào thư mục Game Vocabulary

Từ khóa: hoc tieng anh, luyen thi tieng anh, hoc tu moi, luyen tu moi. tu dien anh viet, hoc ngoai ngu, học tiếng anh, luyện thi tiếng anh.

【免費解謎App】Luyen Tu Vung Tieng Anh (Game)-APP點子

免費玩Luyen Tu Vung Tieng Anh (Game) APP玩免費

免費玩Luyen Tu Vung Tieng Anh (Game) App

Luyen Tu Vung Tieng Anh (Game) APP LOGO

Luyen Tu Vung Tieng Anh (Game) LOGO-APP點子

Luyen Tu Vung Tieng Anh (Game) APP QRCode

Luyen Tu Vung Tieng Anh (Game) QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.9
App下載
免費
1970-01-012015-04-20
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.0.9
App下載
免費
2014-01-102015-03-18