MarketingThai 2012

【免費商業App】MarketingThai 2012-APP點子

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นมาจากการปรึกษาหารือระหว่างนักบริหารการตลาดที่เข้า ร่วมอบรม ณ ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย และด้วยความช่วยเหลือให้คำปรึกษาจากที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่เทคนิคทางด้านการตลาดของศูนย์ฯ อันมีผลสรุปได้ว่าการก่อตั้งสมาคมฯ นี้จะมีผลดีอย่างยิ่งในการที่จะให้นักการตลาดทั้งหลาย ได้มีโอกาสปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน รวมทั้งเป็นทางเผยแพร่เทคนิคทางการตลาดใหม่ ๆ ซึ่งจะเป็นผลดีในที่สุดต่อการปรับปรุงและพัฒนาการตลาดของไทย ดังนั้น สมาคมฯ จึงได้ก่อตั้งขึ้นและได้จดทะเบียนจากทางราชการในเดือน เมษายน 2509

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมวิชาชีพด้านการตลาด ดำเนินการโดยไม่หวังผลกำไร มุ่งส่งเสริมความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการ ตลาดและความสามารถของผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาดโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของนักการตลาดไทยเท่าเทียมกับนานาประเทศ

【免費商業App】MarketingThai 2012-APP點子

【免費商業App】MarketingThai 2012-APP點子

【免費商業App】MarketingThai 2012-APP點子

【免費商業App】MarketingThai 2012-APP點子

【免費商業App】MarketingThai 2012-APP點子

免費玩MarketingThai 2012 APP玩免費

免費玩MarketingThai 2012 App

MarketingThai 2012 APP LOGO

MarketingThai 2012 LOGO-APP點子

MarketingThai 2012 APP QRCode

MarketingThai 2012 QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-25