NamazDersi

【免費體育競技App】NamazDersi-APP點子

Bu programda "Namaz" hakk?nda her ?eyi bulabilirsiniz.Programimizi gonul rahatligi ile kullanabilirsiniz. Butun namaz hareketleri ve aciklamalari Diyanet Bakanligi'nin yayinlamis oldugu dokumanlar ile kontrol edildi. Program ile ilgili istekleriniz icin codelingcoder@gmail.com adresine email gonderebilirsiniz.?ocuklar?n?z i?in resimli ve detayl? anlat?m i?ermektedir.?Be? Vakit Namaz nas?l k?l?n?r? Resimli, her hareket i?in ad?m ad?m anlat?m.?Cuma Namaz? nas?l k?l?n?r??Namaz Dualar? Nelerdir? Arap?a okunu?lar? ve Türk?e mealleri ile birlikte.?Namaz Sureleri Nelerdir? Arap?a okunu?lar? ve Türk?e mealleri ile birlikte.?Bayram Namaz? nas?l k?l?n?r, ad?m ad?m anlat?m.Ak?l ve bali? olan yani erginlik ?a??na gelen her müslüman?n hergün be? vakit namaz k?lmas? farzd?r. Bir namaz?n vakti gelince, bu namaz? k?lmaya ba?lad??? vakit, k?lmas? farz olur. K?lmad? ise, vaktin sonunda, yan? vaktin ??kmas?na, abdest al?p namaza ba?layacak kadar zaman kal?nca, k?lmas? farz olur.?zrü yok iken k?lmadan vakit ??karsa, büyük günah olur. ?zrü olan?n da, olm?yan?n da, kaza etmeleri farz olur. Yeni müslüman olana ?nce namaz?n ?artlar?n? ??renmek farz olur. ??rendikten sonra, k?lmas? da farz olur.Allah (c.c.) Kuran'da Namaz hakk?nda neler buyuruyor.1. "?üphesiz ki namaz hayas?zl?ktan ve k?tülükten al?koyar."Ankeb?t s?resi (29), 45?yet-i ker?menin tamam?n?n anlam? ??

【免費體育競技App】NamazDersi-APP點子

yledir: "Sana vahyedilen kitab? oku ve namaz? k?l. ?üphesiz ki namaz hayas?zl?ktan ve k?tülükten al?koyar. Allah'? anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yapt?klar?n?z? bilir."?yette hayas?zl?k ve k?tülük diye tercüme edilen "fah?a" ve "münker" kelimelerinin anlam? daha kapsaml?d?r. Fuh?iyat, a??ktan ve alen? i?lenilen bütün ?irkinlikleri, edepsizlikleri ve ahlak d??? davran??lar? ifade eden bir kelimedir. Münker de, akl?n ve ?er?at?n be?enmedi?i bütün uygunsuz davran??lar? ve günahlar? ifade i?in kullan?l?r. ?ncelikle namaz i?inde b?yle ?eyler yap?lmaz, onun gerektirdi?i bütün edeplere uyularak namaz k?l?n?r. Ger?ekten ?uurla ve hakikat?na erilerek, fark?nda olunarak, ne oldu?u bilinerek k?l?nan bir namaz, namaz d???nda da insan? her türlü ?irkinlikten, uygunsuz davran??tan, edep d??? hareketlerden al?koyar. Onun i?in Res?

【免費體育競技App】NamazDersi-APP點子

【免費體育競技App】NamazDersi-APP點子

【免費體育競技App】NamazDersi-APP點子

【免費體育競技App】NamazDersi-APP點子

【免費體育競技App】NamazDersi-APP點子

免費玩NamazDersi APP玩免費

免費玩NamazDersi App

NamazDersi APP LOGO

NamazDersi LOGO-APP點子

NamazDersi APP QRCode

NamazDersi QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
中國 ChinaAndroid
Google Play
1.2
App下載
免費
1970-01-012015-01-14