Ngữ Pháp N2

【免費教育App】Ngữ Pháp N2-APP點子

Ứng dụng ngữ pháp N2 dành cho các bạn đang học tiếng nhật trình độ N2

- Chức năng chính của chương trình :

【免費教育App】Ngữ Pháp N2-APP點子

+Hiển thị danh sách các ngữ pháp của N2

+Hiển thị cấu trúc, các ví dụ, ý nghĩa của từng mẫu câu

【免費教育App】Ngữ Pháp N2-APP點子

-Chức năng tìm kiếm

Ứng dụng đang dần hoàn thiện, rất mong các bạn đóng góp thêm

免費玩Ngữ Pháp N2 APP玩免費

免費玩Ngữ Pháp N2 App

Ngữ Pháp N2 APP LOGO

Ngữ Pháp N2 LOGO-APP點子

Ngữ Pháp N2 APP QRCode

Ngữ Pháp N2 QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-23
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.0
App下載
免費
2013-01-192015-01-14