Ngữ pháp Tiếng Anh

【免費教育App】Ngữ pháp Tiếng Anh-APP點子

- Ứng dụng cung cấp 115 bài ngữ pháp giúp bạn nâng cao khả năng viết, nắm vững cách sử dụng từ, câu một cách chính xác nhất.

- Bài học được chia theo trình độ: sơ cấp (Elementary), trung cấp (Intermediate), nâng cao (Advanced). Mỗi cấp bậc có nhiều bài học ngữ pháp khác nhau, bao gồm công thức & ví dụ minh họa để bạn hình dung được cách sử dụng ngữ pháp một cách dễ dàng nhất.

- Thực hành bài học - Practice: sau mỗi bài học sẽ có bài thực hành trực tiếp trên ứng dụng để ôn lại kiến thức đã học, có 2 dạng bài tập là chọn từ có sẵn và điển từ hoặc cụm từ còn thiếu. Người dùng sau đó có thể xem kết quả, xem đáp án đúng, lưu và xem lại bài tập đã làm.

- Ngoài ra còn có 3.000 mục từ tiếng Anh thông dụng nhằm giúp bạn tăng thêm vốn từ vựng.

【免費教育App】Ngữ pháp Tiếng Anh-APP點子

【免費教育App】Ngữ pháp Tiếng Anh-APP點子

【免費教育App】Ngữ pháp Tiếng Anh-APP點子

【免費教育App】Ngữ pháp Tiếng Anh-APP點子

【免費教育App】Ngữ pháp Tiếng Anh-APP點子

【免費教育App】Ngữ pháp Tiếng Anh-APP點子

【免費教育App】Ngữ pháp Tiếng Anh-APP點子

免費玩Ngữ pháp Tiếng Anh APP玩免費

免費玩Ngữ pháp Tiếng Anh App

Ngữ pháp Tiếng Anh APP LOGO

Ngữ pháp Tiếng Anh LOGO-APP點子

Ngữ pháp Tiếng Anh APP QRCode

Ngữ pháp Tiếng Anh QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
VND$100000.0
1970-01-012015-04-19