NhatKyDangThuyTram

【免費書籍App】NhatKyDangThuyTram-APP點子

NhatKyDangThuyTram is a Vietnamese application. This Application is not in the targeted language of English.The primary content of this application is in Vietnamese!.

*****

* Remaining two log files written since April 8, 1968, when the author is in charge of the clinic Duc Pho, until June 20, 1970, two days before sacrifice.

* Contents of the book are the thoughts and feelings of the author of the family, society and war, when face to face with life and death going on.

* Currently Diary kept at the Institute of storage about Vietnam in Lubbock, Texas, United States.

****

---------- Features include ----------

【免費書籍App】NhatKyDangThuyTram-APP點子

* Consists of 6 chapters.

* Full contents.

* Easy to read.

*****

Copyright © AppsCenter

Email : xsnockoutx@icloud.com

--------------------------------------------------------

* Hai tập nhật ký còn lại được viết từ ngày 8 tháng 4 năm 1968, khi tác giả phụ trách bệnh xá Đức Phổ, cho đến ngày 20 tháng 6 năm 1970, 2 ngày trước khi hy sinh.

* Nội dung quyển sách là những suy nghĩ, cảm xúc của tác giả về gia đình, xã hội và cuộc chiến, khi trực diện với sự sống, cái chết đang diễn ra.

【免費書籍App】NhatKyDangThuyTram-APP點子

* Hiện tại cuốn Nhật ký được lưu giữ tại Viện lưu trữ về Việt Nam ở Lubbock, Texas,Hoa Kỳ.

【免費書籍App】NhatKyDangThuyTram-APP點子

免費玩NhatKyDangThuyTram APP玩免費

免費玩NhatKyDangThuyTram App

NhatKyDangThuyTram APP LOGO

NhatKyDangThuyTram LOGO-APP點子

NhatKyDangThuyTram APP QRCode

NhatKyDangThuyTram QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
NT$300.00
2013-01-092014-10-01