PowerSolarDesign

【免費書籍App】PowerSolarDesign-APP點子

Thiết kế hệ thống pin mặt trời bao gồm:

【免費書籍App】PowerSolarDesign-APP點子

1. Tính toán phụ tải điện dựa trên số lượng phụ tải điện cần sử dụng

【免費書籍App】PowerSolarDesign-APP點子

2. Tính toán bộ Inverter ( chuyển nguồn DC thành AC), số lượng, module tấm pin mặt trời, Tính toán lựa chọn Ắc Quy, tính toán lựa chọn bộ sạc

3. Tính toán tổng vốn đầu tư, thời gian hoàn vốn, cung cấp địa chỉ tư vấn kỹ thuật và liên hệ mua sản phẩm

免費玩PowerSolarDesign APP玩免費

免費玩PowerSolarDesign App

PowerSolarDesign APP LOGO

PowerSolarDesign LOGO-APP點子

PowerSolarDesign APP QRCode

PowerSolarDesign QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.0
App下載
免費
1970-01-012015-03-09