Quan Thanh

【免費娛樂App】Quan Thanh-APP點子

Quan Thanh

【免費娛樂App】Quan Thanh-APP點子

Tác giả: Cách Ngư

【免費娛樂App】Quan Thanh-APP點子

Thể loại: Đô thị-Võng du

【免費娛樂App】Quan Thanh-APP點子

Tình trạng: FULL

Bởi vì một trận hỏa hoạn, An Tại Đào phong nhã hào hoa quyền Phó Bí thư huyện ủy tái sinh trở về tháng 7 năm 1998. Tái sinh rồi, tất cả bắt đầu lại. Từ một phóng viên nhỏ một đường đi vào quan trường lên thẳng mây xanh, mật mã lên chức của hắn là gì?

Một cơn gió mát trong quan trường, một con đường tiến thân mạnh mẽ...

Cách Ngư, tác giả với Đại Đường Tửu Đồ, giờ chuyển sang viết thể loại Đô thị - Quan trường. Bởi vậy, truyện vẫn mang theo văn phong nhẹ nhàng mạch lạc nhưng đầy ý nhị, thâm thúy với những mưu sâu kế hiểm và đầy bất ngờ không thể dự đoán trước được.

免費玩Quan Thanh APP玩免費

免費玩Quan Thanh App

Quan Thanh APP LOGO

Quan Thanh LOGO-APP點子

Quan Thanh APP QRCode

Quan Thanh QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-03-11