ShapeFormSmash

【免費教育App】ShapeFormSmash-APP點子

เกมการเรียนรู้ โดยสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน เกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน และช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น โดยเกมถูกออกแบบให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เนื้อหา - เนื้อหาของ Application ประกอบด้วย บทเรียนเกี่ยวกับลักษณะ คุณสมบัติ และความแตกต่างระหว่างรูปร่างกับรูปทรงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ - ผู้เรียนเข้าใจและสามารถแยกได้ว่าลักษณะใดคือคุณสมบัติของรูปร่างหรือรูปทรง

【免費教育App】ShapeFormSmash-APP點子

【免費教育App】ShapeFormSmash-APP點子

【免費教育App】ShapeFormSmash-APP點子

【免費教育App】ShapeFormSmash-APP點子

【免費教育App】ShapeFormSmash-APP點子

【免費教育App】ShapeFormSmash-APP點子

【免費教育App】ShapeFormSmash-APP點子

【免費教育App】ShapeFormSmash-APP點子

【免費教育App】ShapeFormSmash-APP點子

免費玩ShapeFormSmash APP玩免費

免費玩ShapeFormSmash App

ShapeFormSmash APP LOGO

ShapeFormSmash LOGO-APP點子

ShapeFormSmash APP QRCode

ShapeFormSmash QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0
App下載
免費
2014-11-252015-06-04