SmileThailand2015

【免費新聞App】SmileThailand2015-APP點子

Smile Thailand 2015 คือ แอพพลิเคชั่นเพื่อการประชาสัมพันธ์ โครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ การแสดงแสง สี เสียง “การละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน” คืนความสุขให้ประชาชน เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฯ อาทิ กฎกติกาการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของไทย 10 ชนิด ผลการแข่งขัน รวมไปถึงข้อมูลของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้ ข้อมูลในแอพพลิเคชั่น• ข้อมูลประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา• ข้อมูล วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา• ข้อมูลกติกาการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของไทย 10 ชนิด• ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ผลการแข่งขัน และตารางการแข่งขัน

【免費新聞App】SmileThailand2015-APP點子

【免費新聞App】SmileThailand2015-APP點子

【免費新聞App】SmileThailand2015-APP點子

免費玩SmileThailand2015 APP玩免費

免費玩SmileThailand2015 App

SmileThailand2015 APP LOGO

SmileThailand2015 LOGO-APP點子

SmileThailand2015 APP QRCode

SmileThailand2015 QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.1
App下載
免費
2015-03-212015-06-03