Sry Thai Astrology

【免費生活App】Sry Thai Astrology-APP點子

Sry Thai Astrology เป็นแอพโหราศาสตร์เพื่อการดูดวงสำหรับนักโหราศาสตร์ผู้มีความรู้ระดับสูง แอพจะต้องการข้อมูลเพียงน้อยนิดคือ วันที่เกิด เวลาที่เกิดรีลิสแรกของแอพได้จำกัดข้อมูลประเทศที่เกิดให้มีเพียงประเทศไทยเท่านั้น ผู้ใช้เพียงแค่เลือกจังหวัดที่เกิดก็เพียงพอแล้ว ก็สามารถแสดงแผนภาพดวงชะตากำเนิดและดวงชะตาจรได้หลายแบบ รวมทั้งการแสดงแผนภูมิมหาทักษาอย่างละเอียด ทั้งเลข อักษร ธาตุ ทิศ สี เป็นต้น รวมถึงการแสดงแผนภาพดวงชะตาแบบตรียางค์จักร นวางศ์จักร ทวาทศางศ์จักร สิบลัคนา พร้อมการแสดงผสมกันระหว่างราศีจักรกับสิบลัคนา หรือราศีจักรดวงกำเนิดกับดวงจรปัจจุบัน สามารถบันทึกดวงกำเนิดและดวงจรปัจจุบันไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้โดยอัตโนมัติ เพื่อเป็นดวงเฉพาะของคุณที่ดูได้บ่อย ๆ สามารถเลือการคำนวณตามคัมภีร์สุริยยาตร์ (ไทยตามโบราณมา), นิรายนะ (ราศีคงที่ ดาราศาสตร์ตัดอายนางศ์แบบลิหิรี), สายนะ (ราศีเคลื่อนที่ ดาราศาสตร์ไม่ตัดอายนางศ์) และเลือกได้ว่าจะแสดงดาวเนปจูนและพลูโตด้วยหรือไม่ ซึ่งข้ามไปมาได้ทั้ง 3 แบบการคำนวณ

【免費生活App】Sry Thai Astrology-APP點子

เวอร์ชั่น 1.3.0, 26 May 2014

【免費生活App】Sry Thai Astrology-APP點子

- แก้การแสดงตำแหน่งเกษตรสำหรับราหู, มฤตยู, เนปจูน และพลูโต และปรับการแสดงรายการข้อมูลให้สวยงามขึ้นในกรณีที่เลือกให้แสดงเนปจูนและพลูโตด้วย

【免費生活App】Sry Thai Astrology-APP點子

- เพิ่มปุ่มแสดงดวงชะตา สิบลัคนากำเนิด+จร

【免費生活App】Sry Thai Astrology-APP點子

【免費生活App】Sry Thai Astrology-APP點子

เวอร์ชั่น 1.3.1, 02 Jun 2014

【免費生活App】Sry Thai Astrology-APP點子

- เอาปุ่มและการแสดงดวงชะตาที่เกี่ยวกับ สิบลัคนา ออก เนื่องจากพบข้อผิดพลาด

【免費生活App】Sry Thai Astrology-APP點子

- แก้บั๊กการแสดงคอลัมน์ ทักษา ในการแสดงรายการสมผุส ที่ไม่แสดงของ ราหู

免費玩Sry Thai Astrology APP玩免費

免費玩Sry Thai Astrology App

Sry Thai Astrology APP LOGO

Sry Thai Astrology LOGO-APP點子

Sry Thai Astrology APP QRCode

Sry Thai Astrology QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.3.1.0
App下載
NT$510.00
2012-12-312014-10-01