Super Monster Mayhem

【免費街機App】Super Monster Mayhem-APP點子

为你的生活而滑动。点击进行破坏!!

一个怪物在逃,导致了城市的混乱……,而你是那个怪物!

超级怪物大破坏代替了老旧的街机游戏,来到了你的手机上。爬上无尽的建筑,吃下无辜的平民,同时躲避子弹、愤怒的警察、火灾、爆炸以及其他的危险,这个很容易但很难成为高手。掌握横冲直撞的技能,不断刷新你的分数并排行版上力争上游。 

朝着胜利前进!冲进城市,告诉大家你是最棒的!

【免費街機App】Super Monster Mayhem-APP點子

【免費街機App】Super Monster Mayhem-APP點子

【免費街機App】Super Monster Mayhem-APP點子

【免費街機App】Super Monster Mayhem-APP點子

【免費街機App】Super Monster Mayhem-APP點子

【免費街機App】Super Monster Mayhem-APP點子

【免費街機App】Super Monster Mayhem-APP點子

【免費街機App】Super Monster Mayhem-APP點子

【免費街機App】Super Monster Mayhem-APP點子

【免費街機App】Super Monster Mayhem-APP點子

【免費街機App】Super Monster Mayhem-APP點子

【免費街機App】Super Monster Mayhem-APP點子

【免費街機App】Super Monster Mayhem-APP點子

【免費街機App】Super Monster Mayhem-APP點子

【免費街機App】Super Monster Mayhem-APP點子

【免費街機App】Super Monster Mayhem-APP點子

【免費街機App】Super Monster Mayhem-APP點子

【免費街機App】Super Monster Mayhem-APP點子

【免費街機App】Super Monster Mayhem-APP點子

【免費街機App】Super Monster Mayhem-APP點子

免費玩Super Monster Mayhem APP玩免費

免費玩Super Monster Mayhem App

Super Monster Mayhem APP LOGO

Super Monster Mayhem LOGO-APP點子

Super Monster Mayhem APP QRCode

Super Monster Mayhem QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.9
App下載
免費
1970-01-012015-04-19