Từ điển Lạc Việt: Nhật - Việt

【免費工具App】Từ điển Lạc Việt: Nhật - Việt-APP點子

GIỚI THIỆU

Từ điển Lạc Việt: Nhật - Việt gồm 3 bộ từ điển

+ Nhật - Việt: 203.000 từ

+ Việt - Nhật: 115.000 từ

+ Từ điển tiếng Việt: 53.000 từ

TÍNH NĂNG CHÍNH

+ Tra từ:

【免費工具App】Từ điển Lạc Việt: Nhật - Việt-APP點子

- Từ vựng phong phú, 3 bộ từ điển với hơn 370,000 từ, cụm từ.

【免費工具App】Từ điển Lạc Việt: Nhật - Việt-APP點子

- Tra tiếp từ nghĩa của từ vừa tra.

【免費工具App】Từ điển Lạc Việt: Nhật - Việt-APP點子

- Tra chéo giữa các bộ từ điển.

【免費工具App】Từ điển Lạc Việt: Nhật - Việt-APP點子

- Tùy chọn có hoặc không sử dụng bộ từ điển bất kỳ.

+ Từ vựng: liệt kê những từ mà người dùng chọn đưa vào danh sách những từ cần học thêm.

+ Lịch sử: liệt kê những từ mà người dùng đã tra.

+ Học từ vựng: tự động nhắc nhở học từ vựng từ những từ đã tra trước đó.

【免費工具App】Từ điển Lạc Việt: Nhật - Việt-APP點子

【免費工具App】Từ điển Lạc Việt: Nhật - Việt-APP點子

【免費工具App】Từ điển Lạc Việt: Nhật - Việt-APP點子

免費玩Từ điển Lạc Việt: Nhật - Việt APP玩免費

免費玩Từ điển Lạc Việt: Nhật - Việt App

Từ điển Lạc Việt: Nhật - Việt APP LOGO

Từ điển Lạc Việt: Nhật - Việt LOGO-APP點子

Từ điển Lạc Việt: Nhật - Việt APP QRCode

Từ điển Lạc Việt: Nhật - Việt QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.2
App下載
VND$190000.0
1970-01-012015-03-12