TapTapSumo

【免費射擊App】TapTapSumo-APP點子

游戏描述:自来相扑是一个动作游戏基于日本相扑传统游戏纸。你将开始比赛作为一个小纸相扑选手,但是可以通过交换更强的性格中,你很累。每个人物都有不同的风格。你找到合适的性格!让自来!,成为一个冠军!

【免費射擊App】TapTapSumo-APP點子

【免費射擊App】TapTapSumo-APP點子

【免費射擊App】TapTapSumo-APP點子

免費玩TapTapSumo APP玩免費

免費玩TapTapSumo App

TapTapSumo APP LOGO

TapTapSumo LOGO-APP點子

TapTapSumo APP QRCode

TapTapSumo QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
中國 ChinaAndroid
Google Play
1.1.4
App下載
免費
2014-04-082015-06-09