Thần Đồng Đất Việt

【免費漫畫App】Thần Đồng Đất Việt-APP點子

Truyện lấy bối cảnh là thời Hậu Lê, nhưng những sự kiện xảy ra trong truyện không trùng lặp với những sự kiện xảy ra trên thực tế. Tuy vậy, hầu hết những sự kiện chính xảy ra trong Thần Đồng Đất Việt đều dựa trên những câu truyện, điển tích lịch sử có thật của Việt Nam. Tác phẩm này kể lại những câu chuyện về cuộc đời của Lê Tí, một Trạng Nguyên của Đại Việt cùng với những người bạn thân của cậu là Sửu ẹo, Dần béo và Cả Mẹo.

Tính năng:

+ Lật trang êm mượt

【免費漫畫App】Thần Đồng Đất Việt-APP點子

+ Load ảnh nhanh hỗ trợ cache

+ Luôn lưu lại ví trí đang đọc giở khi thoát ra và có thể đọc lại bất kì lúc nào

【免費漫畫App】Thần Đồng Đất Việt-APP點子

Từ khóa: O long vien, olongvien, ptit

免費玩Thần Đồng Đất Việt APP玩免費

免費玩Thần Đồng Đất Việt App

Thần Đồng Đất Việt APP LOGO

Thần Đồng Đất Việt LOGO-APP點子

Thần Đồng Đất Việt APP QRCode

Thần Đồng Đất Việt QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.0
App下載
免費
2014-07-252015-01-14