Thuoc Vietnam (i Thuốc)

【免費健康App】Thuoc Vietnam (i Thuốc)-APP點子

iThuốc là ứng dụng miễn phí giúp bạn truy cập thông tin về các loại thuốc lưu hành tại Việt Nam mà không cần kết nối Internet. iThuốc chứa thông tin về hơn 40000 tên thuốc. Với iThuốc bạn có thể tra cứu nhanh chóng nhiều thông tin như: thành phần thuốc, hướng dẫn sử dụng, liều lượng, tác dụng phụ của thuốc, v.v…

Lưu ý: khi mới cài đặt chương trình cần một khoảng thời gian khoảng vài phút để tạo cơ sở dữ liệu, do đó việc tìm kiếm thuốc sẽ bị chậm trong khoảng thời gian này. Sau đó, tìm kiếm sẽ trở lại nhanh bình thường.

------------------------

iThuoc is a free app for browsing drug information in Vietnam. This app's content is in Vietnamese.

【免費健康App】Thuoc Vietnam (i Thuốc)-APP點子

【免費健康App】Thuoc Vietnam (i Thuốc)-APP點子

免費玩Thuoc Vietnam (i Thuốc) APP玩免費

免費玩Thuoc Vietnam (i Thuốc) App

Thuoc Vietnam (i Thuốc) APP LOGO

Thuoc Vietnam (i Thuốc) LOGO-APP點子

Thuoc Vietnam (i Thuốc) APP QRCode

Thuoc Vietnam (i Thuốc) QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
2.6
App下載
免費
2014-01-212015-01-14