Trắc nghiệm tiếng Anh

【免費教育App】Trắc nghiệm tiếng Anh-APP點子

Ứng dụng "Trắc nghiệm tiếng Anh" giúp bạn củng cố kiến thức tiếng Anh đã học, nâng cao kỹ năng ngoại ngữ qua các bài tập từ trình độ sơ cấp đến nâng cao. Số lượng câu hỏi đồ sộ và đánh giá kết quả mỗi bài làm.

Bài tập sẽ được bắt đầu từ trình độ sơ cấp. Chỉ khi bạn đạt được 80% số điểm mới được quyền chuyển lên làm bài ở cấp độ cao hơn. Có thể tủy chỉnh số lượng câu hỏi cho mỗi bài kiểm tra.

Bài trắc nghiệm được chia theo 4 chủ đề chính: Ngữ pháp, Từ vựng, Thành ngữ, Đàm thoại

【免費教育App】Trắc nghiệm tiếng Anh-APP點子

- Câu hỏi về Từ vựng: 10,085 câu được chia theo 3 cấp độ khác nhau

【免費教育App】Trắc nghiệm tiếng Anh-APP點子

- Câu hỏi về Thành ngữ: 4,644 câu được chia theo cấp độ sơ cấp đến cao cấp.

【免費教育App】Trắc nghiệm tiếng Anh-APP點子

- Câu hỏi về Ngữ pháp: 6,183 câu được chia theo cấp độ sơ cấp đến cao cấp.

【免費教育App】Trắc nghiệm tiếng Anh-APP點子

- Câu hỏi về Đàm thoại: 60 câu.

【免費教育App】Trắc nghiệm tiếng Anh-APP點子

【免費教育App】Trắc nghiệm tiếng Anh-APP點子

【免費教育App】Trắc nghiệm tiếng Anh-APP點子

免費玩Trắc nghiệm tiếng Anh APP玩免費

免費玩Trắc nghiệm tiếng Anh App

Trắc nghiệm tiếng Anh APP LOGO

Trắc nghiệm tiếng Anh LOGO-APP點子

Trắc nghiệm tiếng Anh APP QRCode

Trắc nghiệm tiếng Anh QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
VND$100000.0
1970-01-012015-03-12