Tra Cuu Thuoc

【免費音樂App】Tra Cuu Thuoc-APP點子

Tra cứu thuốc là ứng dụng thuộc loại sức khoẻ, y tế, là từ điển tra cứu thuốc bao gồm hơn 40.000 loại thuốc và biệt dược

【免費音樂App】Tra Cuu Thuoc-APP點子

【免費音樂App】Tra Cuu Thuoc-APP點子

khác nhau được thiết kế khoa học nhằm hỗ trợ người dùng:

【免費音樂App】Tra Cuu Thuoc-APP點子

【免費音樂App】Tra Cuu Thuoc-APP點子

- Mô tả hình ảnh, chức năng, liều lượng sử dụng

【免費音樂App】Tra Cuu Thuoc-APP點子

【免費音樂App】Tra Cuu Thuoc-APP點子

- Tra cứu theo tên

【免費音樂App】Tra Cuu Thuoc-APP點子

- Tra cứu nhanh theo alphabet

- Lưu danh sách quan tâm

免費玩Tra Cuu Thuoc APP玩免費

免費玩Tra Cuu Thuoc App

Tra Cuu Thuoc APP LOGO

Tra Cuu Thuoc LOGO-APP點子

Tra Cuu Thuoc APP QRCode

Tra Cuu Thuoc QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
美國 (U.S.A)iOS
App Store
1.0
App下載
$0.99
2014-08-302014-09-24
未知iOS
App Store
1.0
App下載
$0.99
2014-08-302015-06-04