Truyện Cười Tổng Hợp Pro

【免費書籍App】Truyện Cười Tổng Hợp Pro-APP點子

Tổng hợp những mẫu truyện hài hước dzui nhộn.

Bao gồm các thể loại như

+Vova

+ Song ngữ

【免費書籍App】Truyện Cười Tổng Hợp Pro-APP點子

+ Dịch Thuật

+ Tiếu lâm

+ Danh nhân

+ Hiện đại

【免費書籍App】Truyện Cười Tổng Hợp Pro-APP點子

+ Loài vật ...

-- Ứng dụng có các chức năng như chia sẻ truyện qua facebook, tin nhắn hoặc email.

--Background đọc tryện được ramdom nhằm tránh gây nhàm chán.

-- Có phần thống kê những ứng dụng đọc nhiều.

【免費書籍App】Truyện Cười Tổng Hợp Pro-APP點子

-- Chức năng favourite để lưu lại những mẫu truyện hấp dẫn cho người sử dụng

-- Ứng dụng thuần việt, dễ sử dụng

-- Ứng dụng không chứa quảng cáo

【免費書籍App】Truyện Cười Tổng Hợp Pro-APP點子

免費玩Truyện Cười Tổng Hợp Pro APP玩免費

免費玩Truyện Cười Tổng Hợp Pro App

Truyện Cười Tổng Hợp Pro APP LOGO

Truyện Cười Tổng Hợp Pro LOGO-APP點子

Truyện Cười Tổng Hợp Pro APP QRCode

Truyện Cười Tổng Hợp Pro QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
中國 ChinaWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
¥6.00
2013-12-262014-10-03