Truyện bựa Leechul

【免費娛樂App】Truyện bựa Leechul-APP點子

Update:

【免費娛樂App】Truyện bựa Leechul-APP點子

- Hạn chế quảng cáo

【免費娛樂App】Truyện bựa Leechul-APP點子

- Giảm dung lượng cài đặt

【免費娛樂App】Truyện bựa Leechul-APP點子

- Thêm next, back giữa các chapter

【免費娛樂App】Truyện bựa Leechul-APP點子

Truyện bựa Lee Chul được tổng hợp và biên tập từ 2 series truyện của cùng một tác giả: Lee Chul (Hàn Quốc). Phong cách vẽ của ông rất đơn giản nhưng rất đẹp, nội dung không đề cập đến nhạy cảm quá nhiều nhưng mang lại tiếng cười rất thoải mái và đầy ẩn ý. Nếu bạn là mẫu người nội tâm thì tôi nghĩ series truyện này khá thích hợp với bạn.

免費玩Truyện bựa Leechul APP玩免費

免費玩Truyện bựa Leechul App

Truyện bựa Leechul APP LOGO

Truyện bựa Leechul LOGO-APP點子

Truyện bựa Leechul APP QRCode

Truyện bựa Leechul QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.0.1.2
App下載
免費
2014-03-082014-10-01