UPBEAN

【免費教育App】UPBEAN-APP點子

ด้วยความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นและจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นเป็น 35 ล้านคน โดยคิดเป็น 50% ของคนทั้งประเทศ บวกกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับสื่อออนไลน์

ถึงเวลาของ Online Training ระบบฝึกอบรมออนไลน์สำหรับสถาบันฝึกอบรมและสถาบันการศึกษา ที่จะเพิ่มช่องทางเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ด้วยระบบ Upbean Online Training

【免費教育App】UPBEAN-APP點子

【免費教育App】UPBEAN-APP點子

【免費教育App】UPBEAN-APP點子

【免費教育App】UPBEAN-APP點子

免費玩UPBEAN APP玩免費

免費玩UPBEAN App

UPBEAN APP LOGO

UPBEAN LOGO-APP點子

UPBEAN APP QRCode

UPBEAN QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.4
App下載
免費
1970-01-012015-03-09