URU Speak it

【免費教育App】URU Speak it-APP點子

ในปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งทำให้ทุกคนจะต้องเตรียมความพร้อมในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางสำหรับการติดต่อสื่อสารในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันอินเตอร์เน็ตด้วย

URU Speak It เป็นแอพสำหรับฝึกเรียนรู้ทักษะในการพูดภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ที่ใช้ระบบ ปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมนี้พัฒนาโดยสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยใช้เครื่องมือ AppInventor ในการพัฒนา

ปล. เป็นรุ่นทดลองใช้งาน และต้องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการใช้งาน

【免費教育App】URU Speak it-APP點子

【免費教育App】URU Speak it-APP點子

【免費教育App】URU Speak it-APP點子

【免費教育App】URU Speak it-APP點子

免費玩URU Speak it APP玩免費

免費玩URU Speak it App

URU Speak it APP LOGO

URU Speak it LOGO-APP點子

URU Speak it APP QRCode

URU Speak it QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-23