Všeobecná zdravotná

【免費健康App】Všeobecná zdravotná-APP點子

Aplikácia Všeobecná zdravotná prináša poistencom vybrané informácie v prehľadnej podobe.

Základnú funkcionalitu tvoria informácie o kontaktných miestach pre poistencov, otváracích hodinách, zobrazenie pobočiek a expozitúr Všeobecnej zdravotnej poisťovne na mape, možnosť priameho volania do Call Centra, vyhľadávanie vo verejných registroch lekárov a poistencov na stránkach ÚDZS priamo v aplikácii, využívanie Elektronických služieb VšZP presmerovaním používateľov na príslušný portál, právne informácie, pripojenie na Facebook VšZP a iné.

POBOČKY:

• triedenie pobočiek a expozitúr podľa krajov

• otváracie hodiny

【免費健康App】Všeobecná zdravotná-APP點子

• kontaktné telefónne a faxové čísla

• zobrazenie každej pobočky a expozitúry na mape

• poštové adresy - vseobecna zdravotna

CALL CENTRUM:

【免費健康App】Všeobecná zdravotná-APP點子

• priame volania do Call Centra

• možnosť volaní zo zahraničia

E-SLUŽBY:

• využívanie elektronických služieb VšZP v aplikácii prepojením na príslušný portál

【免費健康App】Všeobecná zdravotná-APP點子

• Hlavné funkcie E-služieb VšZP :

• vyhľadanie zmluvného poskytovateľa VšZP

• vyhľadanie lieku

【免費健康App】Všeobecná zdravotná-APP點子

• vyhľadanie zdrav. a optickej pomôcky

• overenie zmluvného poskytovateľa ZS

• overenie zmluvného ambulujúceho lekára

【免費健康App】Všeobecná zdravotná-APP點子

• overenie poistenosti a nároku na ZS

• overenie karty EHIC

• overenie výsledku ročného zúčtovania

LEKÁRI:

【免費健康App】Všeobecná zdravotná-APP點子

• overenie lekára, vybraného pracovníka v zdravotníctve

• vyhľadávanie vo verejnom registri na stránkach ÚDZS

POISTENCI:

• zoznam práv a povinností poistencov

【免費健康App】Všeobecná zdravotná-APP點子

• overenie poistenca v aktuálnom centrálnom registri

• vyhľadávanie vo verejnom registri na stránkach ÚDZS

ZÁKONY:

• vybrané právne informácie v zdravotníctve

【免費健康App】Všeobecná zdravotná-APP點子

• zákon č.576/2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• zákon č.577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

• zákon č.578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

【免費健康App】Všeobecná zdravotná-APP點子

• zákon č.580/2004 o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č.95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

FACEBOOK a WEB VšZP:

• prepojenie a zobrazenie verejného profilu VšZP na Facebooku v aplikácii

• možnosť priameho presmerovania na internetovú stránku VšZP - WEB vseobecna zdravotna

Poznámka:

【免費健康App】Všeobecná zdravotná-APP點子

Aplikácia Všeobecná zdravotná nie je oficiálnym produktom Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Kľúčové slová:

vseobecna zdravotna, vszp, zdravie, starostlivost, poistovna, lieky, lekari, poistenci, otvaracie hodiny

免費玩Všeobecná zdravotná APP玩免費

免費玩Všeobecná zdravotná App

Všeobecná zdravotná APP LOGO

Všeobecná zdravotná LOGO-APP點子

Všeobecná zdravotná APP QRCode

Všeobecná zdravotná QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.0
App下載
免費
1970-01-012015-02-04