VGP News

【免費新聞App】VGP News-APP點子

Báo điện tử Chính phủ phiên bản trên điện thoại thông minh cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác và chính thống của Chính phủ trên Internet hướng đến là một sản phẩm có ích cho người dân, doanh nghiệp trong việc tra cứu thông tin, văn bản pháp luật, chính sách và đặc biệt là kênh giao tiếp hiệu quả giữa người dân, doanh nghiệp và chính phủ.Các chức năng trong phiên bản 1.0 bao gồm:- Cung cấp thông tin chính thống và chính xác, kịp thời về chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương- Cung cấp thông tin về chính sách, hỏi đáp chính sách và thông tin phản ánh chính sách- Cung cấp thông tin, dữ liệu mới nhất về các văn bản pháp quy- Phản ánh của tổ chức công dân…

【免費新聞App】VGP News-APP點子

【免費新聞App】VGP News-APP點子

【免費新聞App】VGP News-APP點子

【免費新聞App】VGP News-APP點子

免費玩VGP News APP玩免費

免費玩VGP News App

VGP News APP LOGO

VGP News LOGO-APP點子

VGP News APP QRCode

VGP News QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.2
App下載
免費
2013-08-162015-06-04