VN Channels

【免費媒體與影片App】VN Channels-APP點子

[Phiên bản dành cho Android Phone] - VN Channels là ứng dụng xem TV trực tuyến các kênh truyền hình Tiếng Việt trên thiết bị Android. Ứng dụng cung cấp khoảng 40 kênh truyền hình miễn phí tại Việt Nam.

Yêu cầu thiết bị

----------------------

- Hệ điều hành Android 2.2 trở lên (Bạn cần cập nhật nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ).

- Yêu cầu Adobe® AIR® 3.0 trở lên trong lúc cài đặt.

【免費媒體與影片App】VN Channels-APP點子

- Yêu cầu cài đặt Adobe® Flash Player.

Khuyến khích

----------------------

Bạn nên sử dụng kết nối Wifi hoặc 3G để đạt được tốc độ video nhanh nhất.

**********************

[Android Phone version] - VN Channels is online streaming TV application for Vietnamese on Android, providing around 40 free channels from Vietnam.

System Requirements

【免費媒體與影片App】VN Channels-APP點子

----------------------

- Android 2.2 or later (Get it updated if you are using older version).

- Adobe® AIR® 3.0 or later while installing.

- Adobe® Flash Player to be installed.

Recommended

----------------------

【免費媒體與影片App】VN Channels-APP點子

Wifi/3G is recommended to obtain highest video streaming speed.

【免費媒體與影片App】VN Channels-APP點子

免費玩VN Channels APP玩免費

免費玩VN Channels App

VN Channels APP LOGO

VN Channels LOGO-APP點子

VN Channels APP QRCode

VN Channels QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.3
App下載
SGD$1.3
1970-01-012015-03-13