VN Internet News

【免費個人化App】VN Internet News-APP點子

Collect information from online newspapers. Automatically updated list of newspapers.

【免費個人化App】VN Internet News-APP點子

Điểm tin từ các tờ báo mạng. Tự động cập nhật danh mục các tờ báo.

【免費個人化App】VN Internet News-APP點子

Changlog in ver 1.2.1.0:

【免費個人化App】VN Internet News-APP點子

- integrated mini browser in app. (tích hợp trình duyệt trong chương trình)

【免費個人化App】VN Internet News-APP點子

- share news link via mail and social network (chia sẻ link qua mail và mạng xã hội)

【免費個人化App】VN Internet News-APP點子

- change background app. (thêm hình nền của ứng dụng)

【免費個人化App】VN Internet News-APP點子

免費玩VN Internet News APP玩免費

免費玩VN Internet News App

VN Internet News APP LOGO

VN Internet News LOGO-APP點子

VN Internet News APP QRCode

VN Internet News QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.2.0.0
App下載
NT$40.00
2011-11-292014-09-29