Viet News

【免費新聞App】Viet News-APP點子

Viet News là công cụ cho phép bạn đọc tin tức miễn phí trên Android, hoàn toàn bằng tiếng Việt. Viet News cung cấp tin tức từ các trang tin điện tử hàng đầu Việt Nam. Hãy luôn giữ Viet News với điện thoại của bạn để được cập nhật tin tức mới nhất bất kỳ lúc nào, ở đâu.

Chức năng:

【免費新聞App】Viet News-APP點子

√ Tải trước bản tin vắn tắt.

【免費新聞App】Viet News-APP點子

√ Đọc tin offline.

【免費新聞App】Viet News-APP點子

√ Widget tin tức.

【免費新聞App】Viet News-APP點子

√ Lựa chọn tiết kiệm băng thông (không tải ảnh),

【免費新聞App】Viet News-APP點子

√ Chỉnh sửa nguồn tin mặc định (tên, URL).

【免費新聞App】Viet News-APP點子

√ Thêm các trang tin tức khác theo ý muốn qua RSS, OPML

【免費新聞App】Viet News-APP點子

√ Tải tin tự động.

√ Chia sẻ tin tức qua SMS, email, FaceBook, Twitter...

*Chú ý* Nếu bạn gặp gặp lỗi sau khi nâng cấp, vui xoá Viet News rồi cài lại.

免費玩Viet News APP玩免費

免費玩Viet News App

Viet News APP LOGO

Viet News LOGO-APP點子

Viet News APP QRCode

Viet News QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
8.2.6
App下載
免費
1970-01-012015-04-23
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.0.3.0
App下載
免費
2012-09-132014-09-27
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.3.0
App下載
免費
2012-09-132014-09-27
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
8.2.6
App下載
免費
2014-06-102015-01-14
香港 Hong KongAndroid
Google Play
8.2.6
App下載
免費
2014-09-112015-01-14