VietNamese TV

【免費媒體與影片App】VietNamese TV-APP點子

Tivi, Tivi Viet, Tivi Viet Nam, Truyen hinh, Tivi Viet Mobi, Tivi HD, Kenh nguoi lon, Phim nguoi lon.

VietNam TV là ?ng d?ng xem tivi m?i nh?t, nhanh nh?t và ?n ??nh nh?t trên Android hi?n nay. ?ng d?ng c?p nh?t nh?ng kênh truy?n hình hay nh?t và th??ng xuyên c?p nh?t các kênh tivi trong n??c, n??c ngoài, kênh th? thao, , kh?ng có tình tr?ng kênh tivi kh?ng th? xem ???c nh? nhi?u ?ng d?ng xem tivi khác trên th? tr??ng.

ng d?ng có th? ch?y t?t trên m?ng 3G và ch?y t?t nh?t khi s? d?ng wifi.

VietNam TV hi?n có nh?ng chuyên m?

c sau:

+ Kênh VTV

【免費媒體與影片App】VietNamese TV-APP點子

+ Kênh VTC

+ Kênh SCTV

+ Kênh HTV

+ Truy?n hình HD

+ Kênh bóng ?á

+ Kênh phim truy?n

【免費媒體與影片App】VietNamese TV-APP點子

+ Kênh thi?u nhi

+ Kênh am nh?c

+ Kênh truy?n hình ??a ph??ng, t?nh thành

....

+ Kênh ng??i l?n (18+) chu?n b? ???c c?p nh?t, s? g?m nh?ng kênh giành cho ng??i l?n hot nh?t, ch?t l??ng nh?t.

+ Kho ?ng d?ng giành riêng cho ng??i l?n:

【免費媒體與影片App】VietNamese TV-APP點子

http://mobilekites.com

H?y ?ng h? 5* cho VietNam TV b?n nhé!

【免費媒體與影片App】VietNamese TV-APP點子

免費玩VietNamese TV APP玩免費

免費玩VietNamese TV App

VietNamese TV APP LOGO

VietNamese TV LOGO-APP點子

VietNamese TV APP QRCode

VietNamese TV QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
中國 ChinaAndroid
Google Play
5.0
App下載
免費
1970-01-012015-01-14