Vietnam Cooking

【免費生活App】Vietnam Cooking-APP點子

Vietnam Cooking is a Vietnamese application. This Application is not in the targeted language of English.

Vietnam Cooking features:

- List vietnam dishes by categories

【免費生活App】Vietnam Cooking-APP點子

- List vietnam dishes by A-Z names

- Show ingredients and method of each dish

- Search by name

- Search by ingredient

【免費生活App】Vietnam Cooking-APP點子

Vietnam Cooking là phần mềm để tra cứu thông tin tên và cách nấu các món ăn việt nam

Tính năng:

- Danh sách phân theo nhóm và tên từ A-Z

【免費生活App】Vietnam Cooking-APP點子

- Cho phép xem thành phần và cách chế biến của từng món

- Tìm kiếm theo tên, theo thành phần

【免費生活App】Vietnam Cooking-APP點子

免費玩Vietnam Cooking APP玩免費

免費玩Vietnam Cooking App

Vietnam Cooking APP LOGO

Vietnam Cooking LOGO-APP點子

Vietnam Cooking APP QRCode

Vietnam Cooking QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2012-11-292014-10-03
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2012-11-292014-10-03
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2012-11-292014-10-03