VimaruDailyNews

【免費個人化App】VimaruDailyNews-APP點子

ứng dụng cập nhập tin tức online cho sinh viên Đại Học Hàng Hải Việt Nam

http://www.vimaru.edu.vn/

Video demo ứng dụng

http://www.youtube.com/watch?v=r0bCtmx4FBg

免費玩VimaruDailyNews APP玩免費

免費玩VimaruDailyNews App

VimaruDailyNews APP LOGO

VimaruDailyNews LOGO-APP點子

VimaruDailyNews APP QRCode

VimaruDailyNews QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2013-12-162014-10-04