iCleumi

【免費財經App】iCleumi-APP點子

לאומי דיגיטל מציג את icleumi - אפליקציה לאיתור סניפים של לאומי ומכשירי כספומט (מכל הסוגים ושל כל הבנקים), באמצעות מציאות מורחבת (Augmented Reality).

【免費財經App】iCleumi-APP點子

【免費財經App】iCleumi-APP點子

האפליקציה מאפשרת לאתר את הסניפים ומכשירי הכספומט תוך שימוש במצלמת הטלפון הנייד שלך ורכיב ה-GPS המובנה של המכשיר, כאשר מיקום הסניף ומידע תמציתי אודותיו מוצגים על גבי התמונה החיה.

【免費財經App】iCleumi-APP點子

【免費財經App】iCleumi-APP點子

免費玩iCleumi APP玩免費

免費玩iCleumi App

iCleumi APP LOGO

iCleumi LOGO-APP點子

iCleumi APP QRCode

iCleumi QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
美國 (U.S.A)iOS
App Store
3.5
App下載
免費
2013-04-282014-09-24