photoshop cs5

【免費書籍App】photoshop cs5-APP點子

HUONG DAN SU DUGN PHOTOSHOP CS5....

.Giới thiệu Layers

.Các menu cơ bản

【免費書籍App】photoshop cs5-APP點子

.Thiết kế và trình bày với Type Character

.Sử dụng Layer Mask và Vector Mask

.Tạo hiệu ứng phóng to trong bức ảnh

【免費書籍App】photoshop cs5-APP點子

.hiệu ứng tia sét hoặc sấm chớp

.tạo hình ảnh bong bóng trong bức ảnh bằng công cụ Brush.....

【免費書籍App】photoshop cs5-APP點子

免費玩photoshop cs5 APP玩免費

免費玩photoshop cs5 App

photoshop cs5 APP LOGO

photoshop cs5 LOGO-APP點子

photoshop cs5 APP QRCode

photoshop cs5 QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-09