SpeedTest.cn 測試網站與中國大陸ISP的連線速度 _ 重灌狂人HiNet行動密碼鎖(HiNet MOTP)提供最方便的行動認證機制,本軟體下載安裝後需至HiNet OTP官方網站申請使用授權,完成啟用程序後即可保護您的帳號,從此安全隨身、減少帳號密碼被盜取所產生的風險。服務特色:* 具有驗證碼功能,減少釣魚網站的威脅* 可同時保護多組網路服務帳號* 可離線使用如果你自己架站,且目標族群包含了住在中國的網友,若你希望在選擇虛擬主機或VPS、獨立主機時,希望能先測試一下該主機連往中國的速度又找不到人幫忙的話,可以試試看下面這個實用工具。 SpeedTest.cn網站提供位在中國不同省市的幾個測試站點 ......

 

3 har Danmarks bedste netværk, og nu kan du finde ud af præcis hvor godt det er, der hvor du er.免費玩Speedtest APP玩免費免費玩Speedtest AppSpeedtest APP LOGOS...

 

Ever wondered how fast your device is running compared to your friends?Ever wondered which application cost your traffic and your money?Use Speed Test...

 

此應用程序將測試您的互聯網連接速度。試試吧!免費玩上網速度測試 APP玩免費免費玩上網速度測試 App上網速度測試 APP LOGO上網速度測試 APP QRCode熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期未知AndroidGoogle Play2.3.2App下載免費1970-01-01...

 

使用 Ookla Speedtest,只需輕按一下,30 秒內就可完成網絡速度測試,實在非常方便快捷。我們的全球網絡讓你可隨時隨地得到準確的結果。 現時 Ookla Speedtest有數以百萬計的用戶,是排名第一的網絡速度測試應用程式。此外,它亦獲得同業的專業人士所信任! - 查看你的下載、上傳和...

 

用于测试应用内支付用于测试应用内支付用于测试应用内支付用于测试应用内支付用于测试应用内支付用于测试应用内支付免費玩kick9test APP玩免費免費玩kick9test Appkick9test APP LOGOkick9test APP QRCode熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新...

 
SpeedTest.cn 測試網站與中國大陸ISP的連線速度 _ 重灌狂人

SpeedTest.cn 測試網站與中國大陸ISP的連線速度 _ 重灌狂人

如果你自己架站,且目標族群包含了住在中國的網友,若你希望在選擇虛擬主機或VPS、獨立主機時,希望能先測試一下該主機連往中國的速度又找不到人幫忙的話,可以試試看下面這個實用工具。 SpeedTest.cn網站提供位在中國不同省市的幾個測試站點 ......